Odwiedziło nas 113059 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT
02.02
2021
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019r.
BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019r.

STOWARZYSZENIE „WARTO POMAGAĆ”

UL. RYNEK 26

62-406 LĄDEK

 

 

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019r.

na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości

 

 

AKTYWA

                                                                                                                                                             Stan aktywów na dzień:

                                                                                                                                              (początek roku)                              (koniec roku)

 

 1. A.      AKTYWA TRWAŁE                                                                                             0,00                                                     0,00
  1. Wartości niematerialne i prawne
  2. Rzeczowe aktywa trwałe
  3. Należności długoterminowe
  4. Inwestycje długoterminowe
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 1. B.      AKTYWA OBROTOWE                                                                                                8 373,73                               13 883,74
  1. Zapasy
  2. Należności krótkoterminowe
  3. Inwestycje krótkoterminowe                                                               8 373,73                              13 883,74
  4. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe

 

 1. C.      Należne wypłaty na fundusz statutowy

 

                                                                                                                    AKTYWA RAZEM:            8 373,73                               13 883,74

 

 

 

PASYWA

                                                                                                                                                             Stan pasywów na dzień:

                                                                                                                                              (początek roku)                              (koniec roku)

 1. A.      FUNDUSZ WŁASNY                                                                                  8 373,73                                              13 883,74
  1. Fundusz statutowy
  2. Pozostałe fundusze
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                9 797,01                                              8 373,73
  4. Zysk (strata) netto                                                            -1 423,28                                             5 510,01

 

 1. B.      ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA                                    0,00                                               0,00
  1. Rezerwy na zobowiązania
  2. Zobowiązania długoterminowe
  3. Zobowiązania krótkoterminowe
  4. Rozliczenia międzyokresowe

 

                                                                                 PASYWA RAZEM:                            8 373,73                                              13 883,74

 

Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".