Odwiedziło nas 113020 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT

 

Celem działalności Stowarzyszenia "Warto Pomagać" jest:


 

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

 

2. Prowadzenie działalności charytatywnej;

 

3. Promocja i organizacja wolontariatu;

 

4. Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałania przemocy , uzależnieniom a przede wszystkim alkoholizmu i narkomani;

 

5. Działalność wspomagająca rozwój i promocję środowiska lokalnego;

 

6. Wyrównywanie szans nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku na terenie wiejskim;

 

7. Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji;

 

8. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pielęgnowanie i rozwijanie kultury, sztuki i tradycji regionu;

 

9. Upowszechnienie i ochrona praw kobiet i mężczyzn;

 

10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;

 

11. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

 

12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

 

13. Ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;

 

14. Upowszechnienia i ochrony praw konsumenta;

 

15. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, których mowa w art. 3 ust. 326, w zakresie określonym w pkt. 1-23.


 

Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".