Odwiedziło nas 113051 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT

Statut

Stowarzyszenia  „Warto Pomagać”

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 

 Stowarzyszenie nosi nazwę : „Warto Pomagać” – zwane dalej Stowarzyszeniem

1. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie chroniona.

 

§ 2

 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o: „Warto Pomagać”.

stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie : „Warto Pomagać”.

1)       statucie – należy przez to rozumieć statut  Stowarzyszenia „Warto Pomagać”,

2)       Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia „Warto Pomagać”,

3)       Walnym Zebraniu Członków – należy przez to rozumieć Walne Zebranie Stowarzyszenia „Warto Pomagać”,

4)       Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia „Warto Pomagać”,

                                                   

                                                                             § 3

 

 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. Z 2001 r. nr 79 poz. 855 ze. Zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

(Dz. U. nr 96 poz. 873)

 

§ 4

 

 1. Terenem działania stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów stowarzyszenie będzie działać w szczególności na terenie Gminy Lądek.
 3. Siedziba stowarzyszenia mieści się w  Lądku, ul. Rynek 26,   62-406 Lądek

 

                                                                               § 5

 

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 2. Uchwały o przystąpieniu stowarzyszenia do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich, podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 7

 

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swej działalności może zatrudniać niezbędną liczbę pracowników.

Stowarzyszenie może pokryć niezbędne koszty związane ze swoją działalnością .

 

 

 

Rozdział II

 

Cele i sposoby ich realizacji.

 

 

§ 8

 

Celem stowarzyszenia jest:

 

1)       pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2)       prowadzenie działalności charytatywnej;

3)       promocja i organizacja wolontariatu;

4)       ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałania przemocy , uzależnieniom a przede wszystkim alkoholizmu i narkomani;

5)       działalność wspomagająca rozwój i promocję środowiska lokalnego;

6)       wyrównywanie szans nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku  na terenie wiejskim;

7)       upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji;

8)       podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pielęgnowanie i rozwijanie kultury, sztuki i tradycji regionu;

9)       upowszechnienie i ochrona praw kobiet i mężczyzn;

10)   działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;

11)   krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

12)   działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

13)   ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;

14)   upowszechnienia i ochrony praw konsumenta;

15)   działalności  wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjne lub finansowo organizacyjne pozarządowe oraz podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 326, w zakresie określonym w pkt. 1-23.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 

1)         wspieranie nowatorskich inicjatyw służących wyrównywanie szans nauki, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży z środowiska wiejskiego;

2)         promocję twórczości, propagowania kultury i mobilności artystów, twórców i innych podmiotów związanych z kulturą oraz ich dzieł,

3)         promocję dialogu kulturalnego i poznawania kultury i historii naszego regionu,

4)         wspieranie różnorodnych form kultury, sportu, turystyki,

5)         umożliwianie pełnego korzystania z istniejących form aktywności kulturalnej,

6)         podejmowanie działań zwiększających mobilność ludzi i inicjowanie społecznych ruchów na rzecz dobra publicznego ,pomocy społecznej, wyrównywanie szans edukacyjnych, życiowych, kulturowych,

7)         wykorzystywanie nowych technologii w dobie „społeczeństwa informacyjnego” dla celów komunikacji, globalnego porozumienia i twórczej aktywności zawodowej w dziedzinie kultury, edukacji, sportu i turystyki,

8)         wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania jednostek i grup społecznych zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia ekonomicznego, społecznego,

9)         upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10)     organizowanie akcji promocyjnych, szkoleń,  warsztatów edukacyjnych,

11)     współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami z kraju i zagranicy w zakresie realizacji celów stowarzyszenia,

12)     uczestnictwo w konsultacjach społecznych i delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy samorządowej i administracji państwowej,

13)     opracowywanie i upowszechnianie opinii, ekspertyz i postulatów w sprawach dotyczących celów działania stowarzyszenia,

14)     prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalnej, turystycznej i integracyjnej członków stowarzyszenia, tradycje regionalne,

15)     inicjowanie i wspieranie działań na rzecz łączenia pokoleń,

16)     włączenie do aktywnej działalności seniorów,

17)     organizowanie pomocy i rozwoju rodzinom ubogim, wielodzietnym i potrzebujących pomocy,

18)     ochrona zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, profilaktyka wszelkich uzależnień, prowadzenie różnorodnych działań służących na rzecz promocji i rozwoju środowiska lokalnego.

19)     prowadzenie różnorodnych działań służących na rzecz promocji i rozwoju środowiska lokalnego

20)     współpracę z terenowymi organami władzy samorządowej i administracji państwowej,

21)     pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia, prowadzenie działalności charytatywnej.

 

 

Rozdział III

 

Prawa i obowiązki członków

 

§ 10

 1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.

 

§ 11

 

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1)       członków zwyczajnych,

2)       członków wspierających,

3)       członków honorowych.

 

§ 12

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na rzecz stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
 3. Członkiem honorowym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład dla rozwoju stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu.
 6. W uzasadnionych przypadkach członkowie zwyczajni i wspierający mogą zostać przyjęci uchwałą Walnego Zebrania Członków na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.

 

§ 13

 

 1. Członek zwyczajny ma następujące prawa:

1)         czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia,

2)         prawo uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez władze stowarzyszenia,

3)         prawo zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu go z listy członków.

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1)         aktywnego uczestniczenia w pracach stowarzyszenia,

2)         przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał,

3)         regularnego opłacania składek i świadczeń obowiązujących w stowarzyszeniu.

 

§ 14

 

 1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa określone w § 12 ust. 1 punkt 2 i 3.
 2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w pracach władz stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 15

 

 1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)       dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2)       śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,

3)       skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, na podstawie uchwały Zarządu,

4)       wykluczenia ze stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu, uchwał lub regulaminów oraz w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego o ukaraniu karą dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

5)       pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

 1. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu ze stowarzyszenia podając przyczynę i pouczając o prawie odwołania się do sądu lub Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

 

Rozdział IV

 

 

Struktura organizacyjna

 

 

§ 16

 

Władzami stowarzyszenia są:

1)       Walne Zebranie Członków,

2)       Zarząd,

3)       Komisja Rewizyjna.

 

§ 17

 

 1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym lub tajnym (prawo wyboru); personalne(osobowe).
 2. Uchwały władz stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

 

§ 18

 

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w czasie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniony członkami wybranymi spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 2. Uzupełnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje uchwałą organu, którego skład ilościowy uległ zmniejszeniu.
 3. Liczba członków władz stowarzyszenia wstępujących w miejsce poprzedników na zasadach określonych w ust. 1 i 2, nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 19

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1)         członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,

2)         członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym.

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

1)         w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,

2)         w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 min. później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

 

§ 20

 

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków sprawozdawcze zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze, raz na cztery lata.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący zebrania lub sekretarz.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)       z własnej inicjatywy,

2)       na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)       na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.(1/3) / 1/4

 1. W przypadkach określonych w ust. 6 punkt 2 i 3 nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w ciągu 30 dni od dnia przedstawienia Zarządowi odpowiedniego wniosku.

 

 

§ 21

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 

1)         określanie głównych kierunków działania stowarzyszenia,

2)         uchwalanie statutu i jego zmian,

3)         zatwierdzanie regulaminów władz stowarzyszenia,

4)         uchwalanie budżetu,

5)         wybór i odwoływanie członków władz stowarzyszenia,

6)         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia,

7)         ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń oraz ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,

8)         rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego władze,

9)         rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

10)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

11)     podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

 

§ 22

 

 1. Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków przewodniczący lub osoba przez niego wskazana reprezentuje na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz skarbnika, sekretarza i członka zarządu.
 3. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

 

Do kompetencji  Zarządu należy w szczególności:

 

1)         realizacja celów stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)         reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na zewnątrz i w jego imieniu,

3)         współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,

4)         określanie szczegółowych kierunków działania,

5)         ustalanie budżetu i preliminarzy,

6)         sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,

7)         uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

8)         podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku stowarzyszenia,

9)         zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

10)     podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

11)     prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

12)     wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

13)     składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 24

 

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

 

§ 25

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

1)         Badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek,

2)         występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3)         występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także zwołania posiedzenia Zarządu,

4)         zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,

5)         składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom stowarzyszenia,

6)         kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

7)         składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

 

§ 26

 

 1. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

 

 

 

§ 27

 

W przypadkach określonych w § 24 pkt. 3 nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno się odbyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

 

 

Rozdział V

Majątek  i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

§ 28

 

Majątek stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 29

 

 1. Źródłem majątku  Stowarzyszenia „ Warto Pomagać” może być działalność  gospodarcza i wydawnicza oraz oświatowa i profilaktyczno – zdrowotna.  Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

               Stowarzyszenie  może  prowadzić działalność odpłatną w ramach działań statutowych            mieszczących się w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za którą pobiera wpłaty, opłaty ( wynagrodzenie) od beneficjentów.

 

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi w szczególności z następujących źródeł:

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji , grantów,
 3. środków  pochodzących z nawiązek i świadczeń pieniężnych orzekanych przez sądy,
 4. darowizn, zapisów spadków,
 5.  ofiarności publicznej.
 6. wpłat i opłat  adresatów projektów (  w ramach działalności statutowej)
 7. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia przechowywane są na koncie stowarzyszenia i w kasie podręcznej.
 8. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia.
 9. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 

§ 30

 

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób, przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia „Warto Pomagać” w osobach: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis przewodniczącego bądź upoważnionego członka Zarządu.

 

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 

§ 31

 

 1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Sprawy określone w ust. 1 mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków jeżeli zostały umieszczone w porządku obrad.
 3. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 załącza się projekty stosownych uchwał.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.

 

 

 

 

§ 32

 

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

                                                                           

§ 33

W sprawach nie uregulowanych w statucie, maja zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. Z 2001 r. nr 79 poz. 855 ze. Zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

(Dz. U. nr 96 poz. 873)

 

 

                       Postanowienie  z dnia 18.06.2018r. wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym

Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych   Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

 

                                                                           

 

      

                                                                                             

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH                                 

  określający politykę bezpieczeństwa danych osobowych                           

  w Stowarzyszeniu „ Warto Pomagać (przyjęty uchwałą zarządu nr 13/Z/2018  z 28.05.2018) r.)

 

Część I – Postanowienia ogólne                                                                               §1


 1. Niniejszy regulamin określający politykę bezpieczeństwa danych osobowych ( dalej: Polityka bezpieczeństwa) dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie „ Warto Pomagać” ( dalej: „Administrator Danych albo Stowarzyszenie”) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U.2016.922 Z DNIA 28 czerwca  2016 r. dalej : „ Ustawa”)
 2. Przyjęcie Polityki bezpieczeństwa stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji  przetwarzania  danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakie powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U.2004.100.1024 z dnia 1 maja 2004 r.; dalej, Rozporządzenie”).
 3. Dokumentacja ta powstała w oparciu o Ustawę, Rozporządzenie, a nadto:                                                                 a) Rozporządzenie Ministra Administracji Cyfrowej z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015.719z dnia 25 maja 2015r.);

b) Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE Dziennik Urzędowy UE , L 119/i Z 4 maja 2016r.  ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).

 

§2

 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o jednostce organizacyjnej, należy przez to rozumieć  Stowarzyszenie „ Warto Pomagać’

Część II – Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

§1

 Każda osoba, mająca dostęp do danych osobowych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym dokumentem.

 

 

                                                                                  §2                                                                                                                                                                             

Wymagany przez rozporządzenie wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe (zwany dalej „obszarem przetwarzania”) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu

 

§3

Wymagany przez rozporządzenie wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych, opis struktury zbiorów, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

§4

 Osoby, które przetwarzają w jednostce organizacyjnej dane osobowe, muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych nadane przez Administratora Danych Osobowych (załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu) oraz podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności tych danych (załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu).

§5

 Każda osoba posiadająca upoważnienie do przetwarzania danych osobowych posiada swój identyfikator oraz hasło, pozwalające na zalogowanie się do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe. Techniczne wymagania, jakie musi spełniać hasło, określone zostały w części II § 2 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

§6

 W przypadku konieczności dostępu do obszaru przetwarzania osób, nieposiadających upoważnienia, o jakim mowa w § 4 (załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu), które muszą dokonać doraźnych prac o charakterze serwisowym lub innym, podpisują oni oświadczenie o zachowaniu poufności (załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu).

§7

 Zlecenie podmiotowi zewnętrznemu przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy

§8

 

Udostępnienie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu może nastąpić wyłącznie po pozytywnym zweryfikowaniu ustawowych przesłanek dopuszczalności takiego udostępnienia, przez co rozumie się w szczególności pisemny wniosek podmiotu uprawnionego.

§9

 Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane w formie papierowej, upoważnione osoby  przechowują w obszarze przetwarzania danych w szafach zamykanych na klucz.

W przypadku konieczności zniszczenia papierowych dokumentów zawierających dane osobowe, ich zniszczenie dokonuje się poprzez pocięcie w niszczarce. 

§10

 Zasady przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym określone są w „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w ) .

§11

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w jednostce organizacyjnej sprawuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji (zwany dalej „ABI”) wyznaczony przez Administratora Danych Osobowych. W przypadku niewyznaczenia ABI, funkcje mu przypisane pełni Administrator Danych Osobowych osobiście, a w przypadku osoby prawnej – przewodniczący/a zarządu. Upoważnienie wyznaczające ABI stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu. ABI/przewodniczący/a jest również zobowiązany do podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu.

§12

 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu) nadaje Administrator Danych Osobowych .

§13

Administrator prowadzi :                                                                                                                                                  a) ewidencję osób, którym nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu)                                                                                                                                                    b) wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, stanowiących obszar przetwarzania (załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu)                                                                                                       c) wykaz zbiorów, zakres, formy przetwarzania  danych , powiązania , którym udostępniono dane  (załączniki nr 6 )                                                                                                                                                                       

§14

 Osoby upoważnione do przetwarzania danych mają obowiązek:                                                                                   a) przetwarzać je zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą i rozporządzeniem b) nie udostępniać ich oraz uniemożliwiać dostęp do nich osobom nieupoważnionym                                                c) zabezpieczać je przed zniszczeniem

§15

 W przypadku otrzymania wniosku o udostępnienie danych osobowych od osoby, której one dotyczą, wyznaczona przez Administratora Danych Osobowych osoba przygotowuje odpowiedź w ciągu 30 dni.

§16

 W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, Administrator Danych Osobowych (lub osoba przez niego wyznaczona) jest obowiązany poinformować tę osobę o:                                a) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy Administratorem Danych Osobowych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,                                                                            b) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,                                                                                           c) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, d) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej

 

Część III – Postanowienia końcowe

§1

 Nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych grozi odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 49-54a ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§2

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, znajdują zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§3

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem  28 maja 2018 roku.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie „ Warto Pomagać”

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: „Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną Danych.  

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych i z kim można się kontaktować?     

Administratorem Pani/Pana Danych jest Stowarzyszenie „ Warto Pomagać”. (dalej jako: „Stowarzyszenie ”), z którą można się skontaktować:                                                                                                                                                       - pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Rynek 26 , 62-406 Lądek ; - telefonicznie, pod numerem: 63 276 35 08, 661953181;                  -  e-mailowo, pod adresem: wartopomagac@vp.pl 

 

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest cel ich przetwarzania?            

Przetwarzamy Państwa Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana Danych odbywać będzie się:                                                                    

a)  Do celów wynikających z celów statutowych Stowarzyszenia realizowanych przez Stowarzyszenie lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przetwarzamy Dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują: cele zawarcia i realizacji umowy w ramach projektów, grantów, darowizn  otrzymanych i realizowanych przez Stowarzyszenie  oraz  wewnętrzne cele administracyjne  Stowarzyszenia, dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.                                                          

b)W oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) . Jeśli wyraził (-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Danych w określonych celach statutowych  (np. realizacji – uczestnictwa w  projektach, grantach, inicjatywach społecznych, działalności pożytku publicznego i wolontariacie ) Stowarzyszenie jest uprawnione do przetwarzania tych Danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych do czasu wycofania zgody.

 

 3. Komu możemy przekazywać Dane?                                                                                                                    

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu realizacji statutowej działalności Stowarzyszenia w oparciu o zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami Państwa danych mogą być w szczególności: upoważnieni członkowie Stowarzyszenia oraz upoważnieni realizatorzy programów, grantów, inicjatyw społecznych wykonujących pracę i/lub usługi w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia oraz inne podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dostęp do Danych jest przekazywany do tych odbiorców danych, którzy potrzebują przedmiotowych danych celem realizacji zobowiązań umownych ( m. in.  monitoring, ewaluacji, sprawozdawczość  projektów, grantów,  zadań publicznych ).  oraz prawnych .

 

4. Czy Państwa Dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?                                     

Państwa Dane nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (dalej jako: „Państwa trzecie”). Jakiekolwiek przekazanie danych do państwa trzeciego będzie mogło mieć miejsce po uzyskaniu od Pani/Pana odpowiedniej zgody.  


5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?                                                                        

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:                                                                                                                                                                                           

a.  w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Stowarzyszeniu w związku z prowadzeniem działalność i  do czasu wypełnienia tych obowiązków przez  Stowarzyszenie;                                            

b. w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez Państwo żądania usunięcia danych; -  przez okres wymagany dla realizacji ewentualnych roszczeń.

 

 6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?                                                

Mają Państwo prawo do:                                                                                                                                  

a.  żądania dostępu do swoich danych, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia;                                                                                                                                                               

b.  w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ma Państwo prawo - w dowolnym momencie - do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych. Z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;                                                                                                             

c.   żądania przeniesienia danych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Stowarzyszenia, Państwa danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę  Stowarzyszenia;                                                                                                   

d.   wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.                                                                                                                                                           

Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych:  z przyczyn związanych z Pani/Pan szczególną sytuacją, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania.

 

7. Czy ma Pani/Pan obowiązek dostarczyć Dane?     

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu realizacji  celów statutowych Stowarzyszenia . Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla realizacji projektów, grantów, inicjatyw lokalnych,  zadań zleconych. Konsekwencją niepodania przedmiotowych danych będzie skutkowała brakiem możliwości uczestnictwa w działan

Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".