Odwiedziło nas 113033 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT
24.04
2013
FINANSE STOWARZYSZENIA W 2012 ROKU
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01-01-2012 DO 31-12-2012 ROKU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

 

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Stowarzyszenie "Warto Pomagać" przedstawia sprawozdanie finansowe za kończący sie 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:

 • Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący środki własne na realizację projektów w kwocie 3 492,65 zł;
 • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 492,65zł;
 • Informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

 

Zarząd Stowarzyszenia "Warto Pomagać":

                                             Janina Taras - przedwodnicząca

                                             Kazimierz Witkowski - wiceprzewodniczący

                                             Felicja Rewers - skarbnik

                                             Dorota Rudolf - sekretarz

                                             Jadwiga Ignaczak - członek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACHUNEK ZYSKU I STRAT

 

 

 1. Informacja o wysokości przychodów w 2012 roku:                             74 160,55

          Nadwyżka przychodów z roku poprzedniego                                     -    2 705,55

          Składki członkowskie                                                                          -        612,00

          Inne przychody określone statutem                                                    -  73 548,55

 

      2.  Informacja o poniesionych kosztach na:

 

 • Koszty realizacji zadań statutowych                                                       - 69 826,37
 • Koszty administracyjne                                                                           -        841,53
 • Działalność gospodarcza                                                                         -  nie dotyczy
 • pozostałe koszty                                                                                     -  nie dotyczy   

 

      3.  Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności:                           -   3 492,65

       

 

           Jest to wynik dodatnia, zwiększająca przychód roku następnego.

 

 

BILANS

 

AKTYWA

 

1. Aktywa trwałe


    Na dzień bilansowy 31 grudnia 2012r.  Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych.

 

2. Aktywa obrotowe

 

    Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

    Stan aktywów obrotowych na dzień 31.12.2012r. wynosił 3 492,65 i obejmuje:

 • Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w wartości 3 492,65zł na koniec roku, jest zgodne z wyciągiem bankowym na 31.12.2012 rok.

 

 

PASYWA

 

1. Fundusze własne

 

    Wynik finansowy dodatni za rok 2012 w kwocie 3 492,65 (nadwyżka przychodów nad kosztami).

 

2. Zobowiązania

 

    Nie wystąpiły.

 

 

Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego.

 

1. W roku obrotowym nie dokonano zaniechania działalności Stowarzyszenia, jak również nie przewiduje się zaniechania działalności w roku następnym.

 

2. Stowarzynie "Warto Pomogać" działalność za rok 2012 zamknęło zyskiem 3 492,65 złotych, który zostanie w pełni przeznaczony na realizację działań statutowych stowarzyszenia w roku następnym.

 

 

 

INFORMACJA DODATKOWA

 

      Do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia "Warto Pomagać" za rok 2012, rok obrachunkowy 2012 obejmuje działalność Stowarzyszenia za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r.

 

1. Informacja o zrealizowanych projektach i ich kosztach finansowania.

 • Projekt "Ferie bez nudy" dofinansowanie przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Całkowity koszt projektu 10 743,00zł. Dofinansowanie 7000,00zł. Koszty własne 1143,00. Koszty niefinansowe 2600,00zł.
 • Projekt pt. "Strażnicy uśmiechu" dofinansowanie przez Urząd Gminy w Lądku. Całkowity koszt projektu 6099,60zł z tego pokryto z dotacji: 4000,00zł, ze środków własnych 240,45zł, wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczeń wolontariuszy 1859,00zł.
 • "Nadmorska przygoda; profilaktyka - wypoczynek - rekreacja" dofinansowanie przez Urząd Gminy w Lądku: 12 000,00zł; Fundacja PKO Bank Polski: 5000,00. Koszt całkowity 43 877,62zł. Koszty własne: 26 877,62zł.
 • Projekt pt. "Nasza Wieś Pięknieje" - koszt całkowity: 19 229,45zł, dofinansowanie przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki Departament Rozwoju Rolnictwa. Całkowity koszt zadania 19 229,45zł, z tego pokryty z dotacji: 10 000,00 ze środków własnych: 849,45 zł, wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczeń wolontariuszy: 8380,00zł.
 • "Nasza Wieś w Obiektywie Młodzieży". Dofinansowanie w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność, Równać Szanse 2011 - Regionalny Konkurs Grantowy: 7000,00zł. Wkład własny 4458,79zł.
 • Podpisanie porozumienia o Współpracy dot. Realizacji Lokalnej Strategii na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim - Centrum wsparcia organizacji pozarządowej w powiecie słupeckim. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie. W ramach wspóółpracy Stowarzyszenie otrzymało bezpłatnie gadżety do promocji Stowarzyszenia: notesiki, kalendarze kieszonkowe na 2013 rok, Roll Up, stronę internetową.

 

2. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

 

    Na dzień bilansowy 31 grudnia 2012r. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych (jest Stowarzyszeniem działającym od 19.09.2008r.) do zrealizowania zadań w projektach korzystaliśy z środków, narzędzi użyczonych przez naszych partnerów. Zakupiona karuzela w ramach projektu "Nasza wieś pieknieje" została przekazana (protokołem partnerowi wspólnie realizowanego projektu, Sołectwa wsi Ląd, zgodnie z zapisem Polityki Rachunkowości stowarzyszenia).

 

 

3. Informacja o liczbie zatrudnionych.

 

   Działalność Stowarzyszenia - opiera sie przede wszystkim na zaangażowaniu ludzi dobrej woli, pracy na zasadzie wolontariatu.

 

 • zawarto 39 umów o wolontariacie - realizacja zadań w projektach wyceniono na 21 579,00zł.
 • Zawarto 5 umów o dzieło na realizację zadań w projektach na kwotę 6 100,00zł.
 • Zawarto jedną umowę zlecenie na realizację zadań w projekcie na kwotę jednego tysiąca zł.

 

4. Informacja o dokonanych kontrolach.

 

 • W 2012 roku nie dokonano kontroli zewnętrznej w Stowarzyszeniu "Warto Pomagać" w Ratyniu
 • Przed walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia organ wewnętrzny - Komisja Rewizyjna - dokonała kontroli prawnej i rachunkowej Stowarzyszenia.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia "Warto Pomagać"

Janina Taras - przewodnicząca

Kazimierz Witkowski - wiceprzewodniczący

Felicja Rewers - skarbnik

Dorota Rudolf - sekretarz

Jadwiga Ignaczak - członek

 Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".