Odwiedziło nas 113030 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT
26.09
2017
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU PN. HISTORIE ZNANE I NIEZNANE W SŁOWIE I OBRAZIE NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY - SZKÓŁ WIEJSKICH GMINY LĄDEK
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DO KONKURSU PN. HISTORIE ZNANE I NIEZNANE W SŁOWIE I OBRAZIE NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY  -  SZKÓŁ WIEJSKICH GMINY LĄDEK

 

L.P.

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL

WIEK

ADRES ZAMIESZKANIA

NR TELEFONU

(e-mail)

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PRAWNEGO /JEŻELI DOTYCZY/

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. TYTUŁ ZGŁOSZONEJ PRACY:      ……………………………………………………………………………………………….

 

  1. NAZWA I ADRES SZKOŁY :     ……………………………………………………………………………………………………

                                                     

 

 

Data i podpisy uczestników pracy:………………………………………………………………………………….

 

                                                              …………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

                                  ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW)*

 o wyrażeniu zgody na udział dziecka( osoby małoletniej )    w konkursie  pn„ Historie znane i nieznane w słowie i obrazie naszej małej ojczyzny  -  szkół wiejskich gminy Lądek „

Czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów:

...............................................

...............................................

* W przypadku istnienia jednego tylko prawnego opiekuna należy dopisać: „Jedyny opiekun dziecka”

 

                                                        Oświadczenie uczestników konkursu

 

W związku z przystąpieniem do udziału w konkursie pn. „Historie znane i nieznane w słowie i obrazie naszej małej ojczyzny  -  szkół wiejskich gminy Lądek „ organizowanego  przez Stowarzyszenie „ Warto Pomagać” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lądek , wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U.  z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) w celach zgodnych z zapisami regulaminu konkursu.

1)   administratorem moich danych osobowych jest [Stowarzyszenie „ Warto Pomagać’], z siedzibą w [Ratyniu], zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr KRS [0000313720], której dokumentacja przechowywana jest przez [Sśd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu], Wydział [IX] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca nr REGON [300942431], NIP [6671733796],

2)   podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z  późn zm.),

3)   moje dane osobowe będą przetwarzane w celu [ realizacji zadania publicznego],

4)   moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji działań oraz że mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5)   podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości [np. udziału w procesie rekrutacji/szkoleniu etc.];

6)   mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania dla Województwa Wielkopolskiego              - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach projektu „ Szkoła pokoleń- absolwenci wczoraj i dziś” , realizacji przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej.                                                                                                                                                                                              

 

 

   Data i czytelne podpisy uczestników

 

 

 

 

 

Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".