Odwiedziło nas 113050 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT
26.09
2017
Gminny konkurs plastyczno - literacki dla grup międzypokoleniowych
Historie znane i nieznane w słowie i obrazie naszej małej ojczyzny - szkół wiejskich gminy Lądek

Gminny konkurs  plastyczno - literacki

dla grup międzypokoleniowych

 

 

Historie znane i nieznane

w słowie i obrazie naszej małej ojczyzny

-  szkół wiejskich gminy Lądek

 

                                                          Regulamin konkursu

 Konkurs pn. Historie znane i nieznane w słowie i obrazie naszej małej ojczyzny - szkół wiejskich gminy Lądek  jest realizowany  przez Stowarzyszenie „ Warto Pomagać” pod patronatem  Wójta Gminy Lądek

w partnerstwie ze:

Szkołą Podstawową im. Orła Białego W Ratyniu,

Szkołą Podstawową im. Wojska Polskiego w Lądku,

Szkołą Podstawową im. K.K. Baczyńskiego w Ciążeniu,

Gimnazjum POW w Lądku .

 

Cele konkursu:

 • integrowanie społeczności szkolnej i lokalnej, wzmocnienie więzi międzypokoleniowych ( współpraca z dziadkami, rodzicami)
 • rozwijanie ciekawości poznawczej- rozbudzenie zainteresowań przeszłością, historią, dziedzictwem kulturowym „naszej małej ojczyzny”
 • kształtowanie postawy patriotycznej i poczucia przynależności do społeczności lokalnej, promowanie dorobku „ naszej małej ojczyzny”
 • wyzwalanie aktywności artystycznej  i umożliwienie kreatywnego uczestnictwa grup międzypokoleniowych  w wydarzeniach kulturalnych;
 • kształtowanie umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji z użyciem różnych form wypowiedzi i prezentacji: prace plastyczne (formy dowolne , połączone z fotografią), prace literackie (opowiadania, utwory wierszowane) .

 

 

 

 

Adresaci konkursu:

 • Konkurs jest adresowany do grup międzypokoleniowych ;  dzieci, młodzież  + osoby dorosłe ( rodzice, dziadkowie, absolwenci szkół). 
 • Grupy mogą składać się z:  2 , 3, 4 osób ( w której przynajmniej jedna osoba powinna być dorosła).

Zasady uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  zdobycie informacji , dokumentów na temat  „ małej ojczyzny- szkoły „ a następnie przedstawienie tych dokumentów, informacji w formie plastycznej , literackiej  ( techniki dowolne).
 • Każda grupa może złożyć kilka prac , plastycznych czy literackich;
 •  Do pracy należy dołączyć  dane personalne grupy  (imię, nazwisko, wiek, adres i  numer telefonu kontaktowego.)
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

Termin składania prac:

Prace należy składać do 28  września  2017r. w sekretariacie Szkoły  w kopercie  z dopiskiem „konkurs :                                                                                              Historie znane i nieznane w słowie i obrazie naszej małej ojczyzny -  szkół wiejskich gminy Lądek

Kryteria oceniania:

Prace plastyczne: technika dowolna, odwołująca się do poznanych historii dotyczących najbliższej okolicy,  format minimum A2

 

 • interpretacja tematu
 • oryginalność ujęcia tematu
 • walory artystyczne pracy (kompozycja, gama kolorów, kolorystyka, technika wykonania

 

Prace literackie: forma dowolna odwołująca się do poznanych historii dotyczących najbliższej okolicy, objętość pracy maksymalnie 2 strony A4 wydruku komputerowego (czcionka – 12, marginesy 2 cm.

 

 • zgodność z tematem
 • sposób interpretacji tematu
 • oryginalność ujęcia tematu
 • poprawność językowa (stylistyczna i ortograficzna)

 

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora w składzie: przedstawiciele szkół ( plastyk, polonista) . Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs  i  zastrzega sobie prawo do  wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji.

Uczestnik konkursu (rodzic/opiekun prawny w  przypadku uczestników niepełnoletnich), przystępując do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych i statystycznych.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa.                                                                                                          Grupa, która złoży najciekawszą pracę , będzie mogła uczestniczyć w warsztat w Lokalnej Telewizji w Koninie

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie do  10 października 2017r. Informację będzie można uzyskać również na stronie internetowej szkół i Urzędy Gminy Lądek.

. „Szczęśliwy jest człowiek,

który ma swoją małą ojczyznę (…)

Mała ojczyzna jest jak rzeka,

u której brzegów wznosi się dom, nasz dom…”.

 

                                                                                              Jan Sabiniarz „Mała ojczyzna”

 

Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".