Odwiedziło nas 113041 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT
26.09
2017
Projekt „Spotkania międzypokoleniowe – łączy nas szkoła” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
REGULAMIN ,,MARATONU JUBILEUSZOWEGO”

REGULAMIN  ,,MARATONU  JUBILEUSZOWEGO”

 

 1. I.                    Cel:

- integracja pokoleń, które miały styczność ze Szkołą Podstawową im. Orła Białego w Ratyniu;

- promowanie aktywności fizycznej w najbliższym środowisku;

- upamiętnienie 50 lat działalności Szkoły Podstawowej w Ratyniu.

II.  Organizator:

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ratyniu;

- Stowarzyszenie ,,Warto Pomagać” w Ratyniu

III. Biuro Maratonu:

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ratyniu;  Ratyń 15a;  62-406 Lądek; Tel: 63 27 64 801

IV. Termin i miejsce:

 1. Bieg odbywa się 14 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ratyniu.
 2. Start: Dolany (obok Sali OSP), godzina 10.00
 3. Meta: boisko przy Szkole Podstawowej w Ratyniu.

V. Trasa:

1. Długość trasy – 6 km

2. Dolany – Piotrowo – Kolonia Dolany – Ratyń

VI. Limit czasu:

 1. Zawodników obowiązuje limit czasowy: 2 godziny.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12.00 zobowiązani są przerwać bieg.
 3. Trasa Maratonu będzie zabezpieczona strażakami – ochotnikami z Dolan, Wacławowa, Sługocina i Ratynia oraz Policją.

VII. Uczestnictwo:

 1. W Maratonie prawo startu ma cała społeczność lokalna związana ze Szkołą Podstawową w Ratyniu ( uczniowie, absolwenci, rodzice, rodziny, znajomi, przyjaciele szkoły).
 2. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie FORMULARZA  ZGŁOSZENIOWEGO w Biurze Maratonu oraz uiszczenie opłaty.
 3. Formularz zgłoszeniowy dla osób niepełnoletnich wypełnia rodzic/prawny opiekun.
 4. Obowiązuje ograniczenie 100 uczestników. Liczy się kolejność zgłoszeń.
 5. Zawodnicy startujący muszą być zweryfikowani w Biurze Maratonu podczas odbioru pakietów startowych.
 6. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego biegacza. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby jest zdyskwalifikowany.
 7. Zapisując się na Maraton, zgłaszający tym samym oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy.

VIII. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych:

 1. Weryfikacja oraz odbiór pakietów startowych (numer zawodniczy, karta startowa, woda) odbywa się 14 października 2017 r. , godz. 9.00 na linii startu (Dolany, obok Sali OSP).

IX. Nagrody:

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w czasie 2 godzin otrzymują medal w momencie przekroczenia linii mety.
 2. Nagrodzeni zostaną:

- I miejsce uczennica ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ratyniu

- I miejsce uczeń ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ratyniu

- I miejsce – kobiety

- I miejsce – mężczyźni

- najmłodszy uczestnik

- najstarszy uczestnik

3. Nagrody główne zostaną wręczone podczas uroczystości obchodów Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Ratyniu w dniu 21 października 2017 r.

X. Zgłoszenia / Opłaty:

1. Termin zgłoszeń upływa 10 października 2017r. lub po osiągnięciu limitu zgłoszeń.

2. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Maratonu.

XI. Wyniki:

 1. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły – www. spratyn.edupage.org

XII. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 2. Uczestnicy nie są ubezpieczeni w czasie trwania biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Zawodnik wypełniający FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY potwierdza, że startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Maratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz ocenienie przez  zawodnika  charakteru, zakresu i stopnia ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Maratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Maratonie na własną odpowiedzialność.
 4. Przekazanie danych osobowych uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Maratonie. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ustaleniu trasy oraz dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 6. Wszelkie niejasności wyjaśnia osoba odpowiedzialna za organizację Maratonu – Dorota Rudolf – tel: 608 859 131.

 

 

 

 

 

Ratyń, dn. 14 września 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt ,,SPOTKANIA  MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŁĄCZY  NAS  SZKOŁA” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

,,JUBILEUSZOWY  MARATON”

NR. ………………………..

 

 

NAZWISKO

 

 

 

IMIĘ

 

 

 

DATA URODZENIA

 

 

 

PESEL

 

 

 

ADRES  ZAMIESZKANIA

 

 

 

TELEFON

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych w ramach działań [Spotkania międzypokoleniowe – łączy nas szkoła]  (dalej: Projekt) z siedzibą w [ Ratyniu ] Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest [Stowarzyszenie „ Warto Pomagać”] z siedzibą w Ratyniu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do [realizacji zadania publicznego t.j. projektu pn. SPOTKANIA MIĘDZYPOKOLENIOWE – ŁĄCZY NAS SZKOŁA] oraz przyjmuję do wiadomości, iż:

1)  administratorem moich danych osobowych jest [Stowarzyszenie „ Warto Pomagać’], z siedzibą w [Ratyniu], zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr KRS [0000313720], której dokumentacja przechowywana jest przez [Sśd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu], Wydział [IX] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca nr REGON [300942431], NIP [6671733796],

2)  podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z  późn zm.),

3)  moje dane osobowe będą przetwarzane w celu [ realizacji zadania publicznego],

4)  moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji działań oraz że mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5)  podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości [np. udziału w procesie rekrutacji/szkoleniu etc.];

6)  mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji oraz materiałów od Centrum PISOP na mój adres pocztowy lub e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w działaniach informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Centrum PISOP. Pisemne potwierdzenie obejmuje nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych, w celu zgodnym z prowadzoną przez Centrum PISOP działalnością.

Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność i ponoszę związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Maratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w JUBILEUSZOWYM  MARATONIE.

Oświadczam, że zapoznałem się z  REGULAMINEM  JUBILEUSZOWEGO  MARATONU.

 

 

                                                                              ………………………………………………………………………………………….

                                                                                                             podpis zawodnika

                                                               w przypadku zawodnika małoletniego podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".