Odwiedziło nas 113037 użytkowników
O NASAKTUALNOŚCISTOWARZYSZENIENASZA DZIAŁALNOŚĆGALERIAKONTAKT
24.04
2013
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "WARTO POMAGAĆ" w RATYNIU ZA OKRES OD 01.STYCZNIA 2012 roku DO 31 GRUDNIA 2012 roku

I. Informacje ogólne:


Aktualny adres siedziby Stowarzyszenia oraz adres do korespondencji:

 

Stowarzyszenie "Warto Pomagać"

Ratyń 34

62-406 Lądek, powiat: słupecki, województwo: wielkopolskie

 

tel: (063) 2763508, kom. 661953181

fax:-

e-mail: - wartopomagac@vp.pl

www.stowarzyszeniewartopomagac.pl

 

Stowarzyszenie nie posiada kół terenowych.

Data wpisu do Rejestru: 19.09.2008 rok

Nr Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon): 300942431

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 667 173 37 96

Nr Krajowego Rejestru Sądowego: 0000313720

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy o/Lądek, nr rachunku

 

29-8542-0001-2218-6067-1106-5823

 

II. Władze i cele Stowarzyszenia:

 

1. Władze Stowarzyszenia stanowią: Walne Zebranie, Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna

    1.1 Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia "Warto Pomagać". Stanowią je członkowie   zwyczajni Stowarzyszenia.

    1.2 Zarząd Stowarzyszenia "Warto Pomagać" jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie miedzy obradami Walnego Zgromadzenia.

    1.3 Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia "Warto Pomagać"

 

2. Sposób reprezentacji Stowarzyszenia "Warto Pomagać"

 

    2.1 Dla ważności oswiadczeń woli, pism i dokumentów w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób, przedstawicieli Zarządu stowarzyszenia "Warto Pomagać" w osobach: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika.

    2.2 Dla ważności innych i dokumentów wymagany jest podpis przewodniczącego bądź upoważnionego członka Zarządu.

 

3. Aktualny stan członków: 38 członków zwyczajnych, honorowych:0

4. Zarząd Stowarzyszenia "Warto Pomagać" :

    - Janina Taras - przewodnicząca Stowarzyszenia "Warto Pomagać"

    - Kazimierz Witkowski - wiceprzewodniczący Stowarzyszenia "Warto Pomagać"

    - Felicja Rewers - skarbnik Stowarzyszenia "Warto Pomagać"

    - Dorota Rudolf - Sekretarz Stowarzyszenia "Warto Pomagać"

    - Jadwiga Ignaczak - członek zarządu "Warto Pomagać"

 

Komisja Rewizyjna

 

    - Ewa Kasprzyk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Warto Pomagać"

    - Grażyna Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

    - Iwona Grzybowska - członek Komisji Rewizyjnej

 

5. Cele Stowarzyszenia "Warto Pomagać"

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. prowadzenie działalności charytatywnej;
 3. promocja i organizacja wolontariatu;
 4. ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom a przede wszystkim alkoholizmowi i narkomani;
 5. działalność wspomagająca rozwój i promocję środowiska lokalnego;
 6. wyrównywanie szans nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku na terenie wiejskim;
 7. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji;
 8. podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pielęgnowanie i rozwijanie kultury, sztuki i tradycji regionu
 9. upowszechnienie i ochrona praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
 11. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 12. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 13. ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
 14. upowszechniania i ochrony praw konsumenta;
 15. działalność wspomagającej technicznie, szkolnictwo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.326, w zakresie określonym w pkt. 1-23

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 

 1. wspieranie nowatorskich inicjatyw służących wyrównywaniu szans nauki, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży z środowiska wiejskiego;
 2. promocję twórczości, propagowania kultury i mobilności artystów, twórców i innych podmiotów związanych z kulturą oraz ich dzieł;
 3. promocję dialogu kulturalnego i poznawania kultury i historii naszego regionu;
 4. wspieranie różnorodnych form kultury, sportu turystyki;
 5. umożliwienie pełnego korzystania z istniejących form aktywności kulturalnej;
 6. podejmowanie działań zwiększających mobilność ludzi i inicjowanie społecznych ruchów na rzecz dobra publicznego, pomocy społecznej, wyrównywanie szans edukacyjnych, życiowych, kulturowych;
 7. wykorzystywanie nowych technologii w dobie "społeczeństwa informacyjnego" dla celów komunikacji, globalnego porozumienia i twórczej aktywności zawodowej w dziedzinie kultury, edukacji, sportu i turystyki;
 8. wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania jednostek i gruop społecznych zagrożonych pozostawieniem na marginiesie życia ekonomicznego, społecznego;
 9. upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. organizowanie akcji promocyjnych, szkoleń, warsztatów edukacyjnych;
 11. współpracę z instytucjami, stowarzeniami, fundacjami i innymi podmiotami z kraju i zagranicy w zakresie realizacji celów stowarzyszenia;
 12. uczezstnictwo w konsultacjach społecznych i delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy samorządowej i administracji państwowej;
 13. opracowywanie i upowszechnianie opinii, ekspertyz i postulatów w sprawach dotyczących celów działania stowarzyszenia;
 14. prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalnej, i integracyjnej członków stowarzyszenia, tradycje regionalne;
 15. inicjiowanie i wspieranie działań na rzecz łączenia pokoleń;
 16. włączenie do aktywnej działalności seniorów;
 17. organizowanie pomocy i rozwoju rodzinom ubogim, wielodzietnym i potrzebujących pomocy;
 18. ochrona zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie wszelkim formom prtzemocy, profilaktyka wszelkich uzależnień, prowadzenie różnorodnych działań służących na rzecz promocji i rozwoju środowiska lokalnego;
 19. prowadzenie różnorodnych działań służących na rzecz promocji i rozwoju środowiska lokalnego;
 20. współpracę z terenowymi organami władzy samorządowej i administracji pańsdtwowej;
 21. pozyskiwanie, prowadzenie działalności charytatywnej;

6. Terenem działania stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dla właściwego realizowania swoich celółw, stowarzyszenie będzie działać w szczególności na terenie Gminy Lądek.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Ratyniu 34, 62-406 Lądek

Stowarzyszenie nie posiada kół terenowych

 

III. Informacja z odbytych posiedzeń Zarządu, Walnego Zebrania, podjętych Uchwał w 2012 roku.  

 

 1. Zebranie Zarządu Stowarzyszenia 12.03.2012r.: sporządzenie sprawozdania z działalnościZarządu Stowarzyszenia "Warto Pomagać" za rok 2011.

          Uchwała nr 1. Skreślenie z listy i przyjęcie nowych członków do stowarzyszenia.

          Uchwała nr 2/Z/2012 w sprawie zwiększenia przychodółw w roku 2012 o środki własne pozostałe w roku 2011;

          Uchwała nr 3/Z/2012 w sprawie wprowadzenia w Polityce Rachunkowości zmian;

     2.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 15.03.2012 roku. Przyjęcie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia: merytorycznego i finansowego za 2011 rok;

          Uchwała nr 4/W/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2011 rok;

          Uchwała nr 5/W/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 rok;

          Uchwała nr 6/W/2012 o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli za 2011 rok;

          Uchwała nr 7/W/2012 - udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2011 rok;

          Uchwała nr 8/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia;

          Uchwała nr 9/W/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Stowarzyszenia na 2012 rok;

     3.  Zebranie Zarządu Stowarzyszenia "Warto Pomagać" w dniu 03.07.2012r. w sprawie realizacji zadań w projekcie "Nasza Wieś Pięknieje" i kolonii w Niechorzu

          Uchwała nr 10/Z/2012 w sprawie kosztów za projekt "Nasza wieś pięknieje"

     4.  Zebranie Zarządu w sprawie zwołania i przygotowania Walnego Zebrania Wyborczego Członków Stowarzyszenia;

     5.  Uchwała nr 11/2012 roku: w sprawie zwołania Walnego Zebrania Wyborczego Stowarzyszenia "Warto Pomagać";

     6.  Zebranie Zarządu Stowarzyszenia z wychowawcami i rodzicami uczestników wypoczynku letniego 17.06.2012r.

     7.  Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia "Warto Pomagać" w dniu 18.09.2012r

          Uchwała nr 12/WZ/2012 w sprawie głosowania jawnego lub tajnego na Walnym ZebraniuWyborczym Stowarzyszenia.

          Uchwała nr 13/WZ/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w kadencji 2008-2012r.

          Uchwała ne 14/WZ/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności w kadencji 1008-2012r.

          Uchwała nr 15/WZ/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu z działalności w kadencji 2008-2012r.

          Uchwała nr 16/WZ/2012r w sprawie dzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za kadencję 2008-2012r.

          Uchwała nr 17/WZ/2012 o wyborze Zarządu AStowarzyszenia na kadencję 2012-2016r.

          Uchwała nr 18/WZ/2012 w sprawie powierzenia funkcji członkom Zarządu;

          Uchwała nr 19/WZ/2012 o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencję 2012-2016r.;

 

IV. Formy i zakrtes działalności statutowej

 

W 2012 roku zrealizowaliśmy następujące projekty:

 

 • Projekt pt. "Ferie bez nudy" adresowany był do 40 osobowej grupy młodych ludzi z rodzin z problemami uzależnień, społecznymi z gminy Lądek. Projekt zakładał zorganizowanie zimowego wypoczynku, połączonego z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi z elementami treningu asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz organizacji konkursów, zabaw, imprez sportowych. wyjazdów na basem i do kina. Dofinansowanie przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Całkowity koszt projektu 10 743,00zł. Dofinansowanie 7000,00 zł, koszty własne 1143,00. Koszty niefinansowe 2600,00.
 • Projekt pt. "Strażnicy uśmiechu - warsztaty profilaktyczne z elementami wyjazdowych form aktywnego, kulturalnego spędzania czasu wolnego" - pomoc dzieciom w budowaniu ich stabilności emocjonalnej, rozwijanie optymalnych strategii radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i konfliktami oraz poprawę ich umiejętności komunikacyjnych. Zrealizowany był w partnerstwie ze Szkoła Podstawową w Ratyniu. Realizacja zadańw projekcie pozwoliła wzbogacić dziecięcą wiedzę o sobie i innych ludziach poprzez interakcje podczas zabawy, aktywny i kulturalny sposób spędzania czasu wolnego. Dofinansowanie Urząd Gminy Ląderk. Całkowity Koszt projektu 6099,60 z tego pokryto z dotacji: 4000,00, ze środków własnych 240,45; wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczeń wolontariuszy; 1859,00zł.
 • "Nadmorska przygoda;profilaktyka - wypoczynek - rekreacja" to organizacja i stworzenie dzieciom i młodziezy możliwości spędzenia atrakcyjnego wypoczynku wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi, (elementgy treningu asertywności, nabywania umiejętnoścui rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie w terudnych sytuacjach itp.) dla 42 osobowej grupy dzieci z gminy Lądek. Projekt został dofinansowany przez Urząd Gminy Lądek, Fundację PKO Bank Polski w Warszawie.
 • "Nasza wieś w obiektywie młodzieży" - projekt adresowany był dio 20 osobowej grupy młodzieży w wieku 13-19 lat z gminy Lądek. Zakładał pobudzenie aktywnoąści młodzieży z gminy Lądek w życiu kulturalnym i społecznym w majbliższym środowisku poprzez piodwyższenie wiedzy i umiejętnośc fotografii i dziennikarstwa, grafiki komputerowej co pozwoliło młodym ludziom aktywnie włączyć się w proces poznania, diagnozę środowiska przedstawiającą klimat, charakter i architekturę gminy Lądek. Projekt był realizowany w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lądku. Realizowany w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolność Równać Szanse 2011 - Regionalny KonkursGrantowy.
 • "Nasza wieś pięknieje"- projekt realizowany w partnerstwie z sołectem wsi Ląd, zakładał pobudzenie aktywności mieszkańców wsi Ląd, stworzenie przestrzeni do wypoczynku poprzez doposażenie placu zabaw-wypoczynku i rekreacji, upiększenie (zasadzenie roślin zielonych), zorganizowanie na terenie placu festynu - jarmarku smaków i plonów mieszkańców sołectwa wsi Ląd (spotkania integracyjnego o charakterze kulturalno-rekreacyjnym) Rezultatem naszych działań było: wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka kultury, edukacji, sportu i rekreacji, podniesienie warunków życia mieszkańców oraz rozwój tożsamości wiejskiej. Projekt realizowany w ramach programu "Wielkopolska wieś pięknieje" Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Departament Rozwoju Rolnictwa w Poznaniu.
 • Stowarzyszenie "Warto Pomagać" podpisało porozumienie o Współpracy dot. Realizacji Lokalnej Strategii na Rzecz Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim - Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowej w Powiecie Słupeckim. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie. Stowarzyszenie brało aktywny udział w: kosultacjach społecznych dot. "Lokalnej Strategii na Rzecz Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim", szkoleniach i warsztatach dla przedstawicieli NGO "Akademii Lokalnych Liderów", konferencji podsumowującej projekt "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".

 

 

Zarząd Stowarzyszenia "Warto Pomagać":


Janina Taras - przewodnicząca

Kazimierz Witkowski - wiceprzewodniczący

Felicja Rewers - skarbnik

Dorota Rudolf - sekretarz

Jadwiga Ignaczak - członek

   

         

Partnerzy Stowarzyszenia

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem pn. "Centrum wsparcia organizacji pozarządowych w powiecie słupeckim".